menu
Lakshmi Viswanathan (Bharatnatyam)
Charumathi Ramachandran (Carnatic Vocal)

July 16, 1982
19820716.jpg (630502 bytes)