menu
Shiv Kumar Sharma (Santoor)
Zakir Hussain (Tabla)

May 13, 1983
19830513.jpg (630502 bytes)