menu
Ustad Yunus Husain Khan(Vocal)
Ustad Faiyaz Khan(Tabla)

June 14, 1986
19860614.jpg (630502 bytes)