menu
Sultan Khan (Sarangi)
Alla Rakha (Tabla)
Zakir Hussain (Tabla)

September 09, 1988